Εκτύπωση

Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της   Ανάπτυξης και του Σχεδιασμού (κωδικός μαθήματος 6406)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση και η κατανόηση των σύνθετων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των χωρικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών κ.ά. διαστάσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού. Η κατανόηση των παραπάνω διαστάσεων επιχειρείται μέσα από: α) την εμβάθυνση στο θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο για την προσέγγιση θεμάτων χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, και β) τη μελέτη των χωρικών ανισοτήτων που παρουσιάζονται ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους περιοχών (αστικών, περιφερειακών, νησιωτικών, ορεινών κ.ά.) ως απόρροια των παραπάνω διαστάσεων. Επιπρόσθετα το μάθημα εστιάζει στον εμπλουτισμό του εν λόγω υποβάθρου με σύγχρονες προσεγγίσεις/στοχεύσεις στον αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό ως προϊόν των εξελίξεων των χωρικών και αναπτυξιακών προβλημάτων και των ανισοτήτων αυτών καθεαυτών τόσο σε περιφερειακό όσο και αστικό επίπεδο· αλλά και του σχετικού προβληματισμού στην παγκόσμια κοινότητα. Ειδικότερα εξετάζονται μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως του συμμετοχικού σχεδιασμού, του στρατηγικού σχεδιασμού, της χωρικής διακυβέρνησης, της ανθεκτικότητας των χωρικών συστημάτων, κ.ά. καθώς και τα απορρέοντα από τις προσεγγίσεις αυτές υποδείγματα ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου και της ανάπτυξης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εβδομάδα 1: Εισαγωγικές έννοιες μαθήματος - Πλαίσιο λήψης αποφάσεων αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού
Εβδομάδα 2: Θεωρητικές προσεγγίσεις & μεθοδολογικό πλαίσιο του σχεδιασμού
Εβδομάδα 3: Παρουσίαση εργασίας μαθήματος – Συνεργασία με τους σπουδαστές/στριες
Εβδομάδα 4: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Το διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο στοχεύσεων και πολιτικών
Εβδομάδα 5: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η ελληνική πραγματικότητα 
Εβδομάδα 6: Πόλη & Σχεδιασμός - Βασικές συνιστώσες
Εβδομάδα 7: Η Ανάπτυξη των Πόλεων - Χωροκοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις - Διεθνής Εμπειρία
Εβδομάδα 8: Περιφερειακή ανάπτυξη / περιφερειακές ανισότητες – κοινωνική, οικονομική και χωρική συνοχή
Εβδομάδα 9: Σύγχρονες Μεθοδολογικές προσεγγίσεις - Συμμετοχικός σχεδιασμός
Εβδομάδα 10: Διαχείριση / οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων εργασίας μαθήματος
Εβδομάδα 11: Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις - Χωρική διακυβέρνηση και στρατηγικός σχεδιασμός
Εβδομάδα 12: Η έννοια της ανθεκτικότητας στα προβλήματα αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού
Εβδομάδα 13: Η περιβαλλοντική διάσταση των μελετών χωρικού σχεδιασμού - Προβλήματα ανάπτυξης και διαχείρισης του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος - Case studies
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1214

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΜΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ Εαρινό Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ωρών: 39
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Προφορική Εξέταση (50%) και παράδοση/παρουσίαση ατομικής εργασίας (50%) - Εκπόνηση ατομικής ή συλλλογικής (2 ατόμων) εργασίας
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις ανωτέρας βίας
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes)
Οι σπουδαστές/τριες εξοικειώνονται με αναλυτικές και συνθετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του χώρου σε διάφορες κλίμακες, εμβαθύνοντας σε εφαρμογές – παραδείγματα συγκεκριμένων χωρικών και αναπτυξιακών σχεδιαστικών προβλημάτων. Εξοικειώνονται επίσης με το πλαίσιο πολιτικών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στοιχείο που καθοδηγεί τη σχεδιαστική προσπάθεια και τις στρατηγικές επιλογές στις κατώτερες χωρικές κλίμακες και τους διαφορετικούς τύπους περιοχών.
Τα παραπάνω αξιοποιούνται στο πλαίσιο της εργασίας του μαθήματος, προσεγγίζοντας ένα πραγματικό παράδειγμα μιας περιοχής μελέτης και εστιάζοντας στη διερεύνηση και κατανόηση των διαστάσεων - κοινωνικών, οικονομικών κ.λπ.- των δομών και των σχέσεων, καθώς και του υφιστάμενου χωρικού προτύπου και των δυσλειτουργιών του, που οριοθετούν την αναπτυξιακή της προοπτική.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ανδρικοπούλου, Ε., 2002, Θεωρίες χωρικής ισορροπίας-ανισορροπίας, Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΑΠΘ.
Γιαουτζή, Μ. και Στρατηγέα, Α., 2011, Χωροταξικός Σχεδιασμός – Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Harvey, D., 2005, Ο Χώρος ως Λέξη-Κλειδί, Γεωγραφίες, Τεύχος 10, σελ. 21-42.
Κουρλιούρος, Η., 2011, Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου. Οικονομική γεωγραφία της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και της άνισης ανάπτυξης, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα.
Λαμπριανίδης,Λ., Καυκαλάς, Γ., Καλογερέσης, Θ., 2016, Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό. Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Λεοντίδου, Λ., 2005, Αγεωγράφητος χώρα : Ελληνικά είδωλα στις επιστημολογικές διαδρομές της ευρωπαϊκής γεωγραφίας, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
Massey, D., 2001, Φιλοσοφία και πολιτικές της Χωρικότητας, Αθήνα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.
Παναγιωτάτου, Ε., 1988, Συμβολή σε μια Ενιαία Θεώρηση του Χώρου και σε μια άλλη Σχεδιαστική Πρακτική, Αθήνα, ΕΜΠ.
Σιόλας, Α., Βάσση, Α., Βλαστός, Θ., Κυριακίδης, Χ., Σίτη, Μ. & Μπακογιάννης, Ε., 2015, Μέθοδοι Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Ελληνικό Περιβάλλον, ΚΑΛΛΙΠΟΣ, Αθήνα https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5412.
Στρατηγέα, Α., 2015, Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού, ΚΑΛΛΙΠΟΣ, Αθήνα https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5428/1/00_master_document_FINAL_21_3_2016-KOY.pdf .
Thirlwall, A.P., 2001, 2003, Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Τόμος α΄ και β΄, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
Στο πλαίσιο της εκπόνησης της εργασίας του μαθήματος δίνεται εξειδικευμένη βιβλιογραφία ανάλογα με το επιλεγέν θέμα.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ Γεωγραφία, Χωρο-κοινωνική διαλεκτική, Αστικός-Περιφερειακός χώρος, Χωρικές & αναπτυξιακές ανισότητες, Χωρικές & Αναπτυξιακές πολιτικές, Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός, Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Επικ. Καθ. Ε. Μπακογιάννης, ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210 - 772 1153
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΠΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επικ. Καθ. Ε. Μπακογιάννης, ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210 - 772 1153
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καθηγήτρια Α. Στρατηγέα, ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210 - 772 2672
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δρ. Α.Δάρρα ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ
Τηλέφωνο: 210 - 7722757
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δρ. Α. Λέκα, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ
Τηλέφωνο: 210 - 7724031
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δρ. Θ. Χατζηχρήστος ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 210 - 7722755
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Β. Κρομμύδα
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Δ. Κούτση
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Χάρης Κυριακίδης
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Βασίλης Ελευθερίου
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.