Οικονομική του Περιβάλλοντος (κωδικός μαθήματος: 6419)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόνηση του ευρύτερου πλαισίου της οικονομικής αποτίμησης των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, μέσω του οποίου η διαχείριση των φυσικών πόρων, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ρυπαινουσών δραστηριοτήτων, οι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, κ.λπ., θα αποκτούν ένα στέρεο περιεχόμενο υπό το πρίσμα αναλύσεων κόστους-οφέλους. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία μικροοικονομικής θεωρίας, χρηματοοικονομικής και κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και οικονομικών του περιβάλλοντος, με έντονο το στοιχείο της εφαρμογής σε συγκεκριμένα παραδείγματα αποτίμησης των περιβαλλοντικών πόρων και επενδυτικών σχεδίων που επιδρούν σε αυτούς.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εβδομάδα 1: Βασικές γνώσεις μικροοικονομικής: Ανάγκες, αγαθά, μέσα παραγωγής, καπιταλισμός, σοσιαλισμός, κ.λπ. Η καμπύλη ζήτησης (μορφή καμπύλης, μετακινήσεις καμπύλης, τρόπος υπολογισμού). Ελαστικότητες ζήτησης.
Εβδομάδα 2: Βασικές γνώσεις μικροοικονομικής: Η καμπύλη προσφοράς (παραγωγή, μέσο και οριακό κόστος, μορφή καμπύλης προσφοράς, μετακινήσεις, κ.λπ.). Ο προσδιορισμός της τιμής στην ανταγωνιστική αγορά. Πλεόνασμα καταναλωτή και πλεόνασμα παραγωγού. Συνολικό όφελος. Μεγιστοποίηση κερδών επιχείρησης στην ανταγωνιστική αγορά
Εβδομάδα 3: Βασικές γνώσεις μικροοικονομικής: Μορφές ατέλειας της αγοράς. Μονοπώλια και καρτέλ. Μεγιστοποίηση κερδών επιχείρησης σε ατελή αγορά. Κρατικές παρεμβάσεις. Παραδείγματα..
Εβδομάδα 4: Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων: Βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Πίνακας Ταμειακών Ροών.
Εβδομάδα 5: Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων: Η έννοια και η σημασία του προεξοφλητικού επιτοκίου. Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων
Εβδομάδα 6: Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων: Πηγές χρηματοδότησης - Ανάλυση δανείων - Παραδείγματα
Εβδομάδα 7: Ανάλυση Κόστους - Οφέλους: Στόχοι και προϋποθέσεις της ανάλυσης κόστους - οφέλους. Αριστοποίηση κατά Pareto. Κριτήριο Hicks – Caldor. Διάκριση αναλύσεων κόστους - οφέλους. Μεθοδολογικά στάδια ανάλυσης κόστους - οφέλους.
Εβδομάδα 8: Ανάλυση Κόστους - Οφέλους: Σκιώδεις τιμές. Κριτήρια αξιολόγησης. Παραδείγματα ανάλυσης κόστους - οφέλους έργων προστασίας περιβάλλοντος.
Εβδομάδα 9: Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων: Εισαγωγή – Το οικοσύστημα ως μέρος του οικονομικού συστήματος. Μετατροπή περιβαλλοντικού αγαθού σε οικονομικό αγαθό. Η ανεπάρκεια των μηχανισμών της αγοράς ως προς το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους (δημόσιος χαρακτήρας αγαθών, διαφορά αξίας τιμής).Η έννοια της ολικής οικονομικής αξίας.
Εβδομάδα 10: Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων:
Η νεοκλασική οικονομική θεωρία της ευημερίας. Προσφορά, Ζήτηση και τιμές περιβαλλοντικών αγαθών. Δημόσια αγαθά και δικαιώματα ιδιοκτησίας. Εξωτερικές οικονομίες. Η ρύπανση ως μορφή ατέλειας της αγοράς. Ιδιωτικό, εξωτερικό και κοινωνικό κόστος/όφελος. Το άριστο επίπεδο ρύπανσης. Pigouvian φόροι.
Εβδομάδα 11: Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων:  Bέλτιστη διαχείριση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων – Παράδειγμα και κανόνας του Hotelling. Βέλτιστη διαχείριση ανανεώσιμων φυσικών πόρων – Παράδειγμα αλιείας.
Εβδομάδα 12: Οικονομικά του Περιβάλλοντος: Αποτίμηση μη αγοραίων αγαθών και υπηρεσιών. Μέθοδοι περιβαλλοντικής αποτίμησης (CVM, Choice Modeling, TCM, HPM, μέθοδος τιμής αγοράς, μέθοδος συνάρτησης παραγωγής, μέθοδος αποτρεπτικής συμπεριφοράς, μέθοδος κόστους υγείας, Benefit Transfer). Ο ρόλος της περιβαλλοντικής αποτίμησης στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Εβδομάδα 13: Περιβαλλοντικές πολιτικές. Κανονιστικές – Οικονομικές. Περιβαλλοντικοί φόροι.Εμπορία δικαιωμάτων ρύπανσης.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κανένα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Καμία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ Εαρινό Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ωρών: 39
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γραπτή Εξέταση:  100% ή Ατομική Εργασία:  100% ή Ομαδική Εργασία:  100%
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Γραπτή Εξέταση: 100%
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes)
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με βασικές έννοιες της μικροοικονομικής θεωρίας και με μεθόδους και "εργαλεία" αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων υπό το πρίσμα χρηματοοικονομικών και κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων κόστους - αποτελεσματικότητας και κόστους - οφέλους. Επιπλέον, διδάσκει στο φοιτητή βασικές έννοιες της περιβαλλοντικής οικονομικής και του παρέχει ένα  πλαίσιο κατανόησης της σχέσης μεταξύ οικονομίας και περιβάλλοντος, με τελικό στόχο τη διαμόρφωση και λήψη πιο ορθολογικών, δίκαιων και αποτελεσματικών αποφάσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Βλάχου, Α. (2001). Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, τ. α' - Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Κριτική ΑΕ.
• Καρβούνης, Σ. (2006). Μεθοδολογία, τεχνικές και θεωρία για οικονομοτεχνικές μελέτες, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ.
• Καρβούνης Σωτήρης Κ., Γεωργακέλλος Δημήτριος Α. (2003). Διαχείριση του περιβάλλοντος, Επιχειρήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ.
• Κώττης, Γ. (1994). Οικολογία και Οικονομία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
• Faucehus, S. & Noël, J-F. (2007). Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Gutenberg.
• Tietenberg, T. & Lewis, L. (2010). Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εκδόσεις Gutenberg.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ περιβαλλοντική οικονομία, αναλύση κόστους - οφέλους, χρηματοοικονομική ανάλυση, ατέλειες της αγοράς
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Καθηγητής Δ.Καλιαμπάκος
Τηλέφωνο: 210 - 772 2211
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΔΙΔΑΣΚΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Δαμίγος
Τηλέφωνο: 210 - 772 2214
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δρ. Α. Μαυρίκος ΕΔΙΠ ΕΜΠ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

satm nature

Πρόσφατες δραστηριότητες του ΔΠΜΣ.

Δείτε εδώ

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ
Μαρία Ξηρογιάννη
Τηλ.: (0030) 210 772 2776
Fax: (0030) 210 772 2776
Email: envdev@central.ntua.gr

Γραμματεία ΣΑΤΜ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αθηνά Δοντά
Τηλ.: (0030) 210 772 2781
Email: adonta@central.ntua.gr

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ
(0030) 265 602 9040
Fax: (0030) 265 602 9046

Email:
envdev@central.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr