Εφαρμογές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού στο Δομημένο Χώρο
(Κωδικός μαθήματος: 6435)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντική ακουστική. Χαρακτηριστικά θορύβου. Φασματική ανάλυση. Μετάδοση ήχου σε δομικά στοιχεία. Ταλαντώσεις στα κτίρια από περιβαλλοντικούς θορύβους. Στατιστικοί Δείκτες για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό του θορύβου. Μοντέλα θορύβου από κυκλοφορία οχημάτων, τρένων, αεροπλάνων. Πρόβλεψη στάθμης θορύβου σε σχέση με τα μεγέθη κυκλοφορίας. Ηχοπετάσματα. Τρόποι ηχοπροστασίας και ηχομείωσης περιβαλλοντικού θορύβου. Ηχοαπορροφητικά παρεμβύσματα. Χωρίσματα. Πρότυπα ηχομόνωσης. Νομοθεσία. Μέθοδοι μέτρησης.
Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων και ελευθέρων χώρων του αστικού χώρου (πλατείες, πάρκα, δρόμοι, ...). Δομή της πόλεως και παράγοντες που επιδρούν στο φαινόμενο αστικής νησίδας. Ο ρόλος των δομικών υλικών των κτιρίων, του πράσινου και των υδάτινων επιφανειών στη διαμόρφωση του αστικού μικροκλίματος. Νομοθεσία. Μέθοδοι μέτρησης.
Διακινδύνευση και τρωτότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Η εκτίμηση της διακινδύνευσης και τρωτότητας ένεκα του σεισμού και άλλων κινδύνων για τις οικοδομές του αστικού περιβάλλοντος. Μεθοδολογία υπολογισμού και αριθμητικές εφαρμογές για τους διάφορους τύπους δομημένων κατασκευών που υφίστανται στην Ελλάδα. Ανάπτυξη πιλοτικής μεθοδολογίας της σεισμικής διακινδύνευσης και τρωτότητας για συγκεκριμένη περιοχή.
Υπολογιστικές μέθοδοι στo δομημένο χώρο. Εξοικείωση των φοιτητών στην ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων, ώστε με τη βοήθεια Η/Υ, να μπορούν να προσαρμόσουν, να προσομοιώσουν και να βελτιστοποιήσουν λύσεις σε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα στο δομημένο χώρο. Παρουσίαση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων (π.χ.: βελτιστοποίηση οργάνωσης και ανασχεδιασμού του αστικού χώρου με βάση βιοκλιματικά κριτήρια, συλλογή και διάθεση αστικών απορριμμάτων, προσομοίωση αστικού τοπίου, κλπ) και διάθεση λογισμικού στους φοιτητές.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εβδομάδα 1: Εισαγωγή -  ύλη μαθήματος. Εξέλιξη πόλεων.
Εβδομάδα 2: Βιοκλιματικός σχεδιασμός. Στρατηγικές θέρμανσης.
Εβδομάδα 3: Βιοκλιματικός σχεδιασμός. Στρατηγικές ψύξης. Παραδείγματα.
Εβδομάδα 4: Εξοικονόμηση ενέργειας στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Εβδομάδα 5: Πράσινη αρχιτεκτονική. Βασικές αρχές.
Εβδομάδα 6: Πράσινη αρχιτεκτονική – εφαρμογή σε υφιστάμενα και νέα κτίρια. Παραδείγματα.
Εβδομάδα 7: Περιβαλλοντικός θόρυβος.
Εβδομάδα 8: Διατάξεις, κανονισμοί για το θόρυβο. Επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.
Εβδομάδα 9: Αντιμετώπιση θορύβου. Παραδείγματα.
Εβδομάδα 10: Εισαγωγή στην τρωτότητα στο δομημένο χώρο.
Εβδομάδα 11: Τρωτότητα στο δομημένο χώρο – εφαρμογές και παραδείγματα.
Εβδομάδα 12: Υπολογιστικές μέθοδοι στο δομημένο χώρο. Μοντέλα. Παραδείγματα.
Εβδομάδα 13: Μέθοδοι βελτιστοποίησης. Παραδείγματα. Προχωρημένες μέθοδοι βελτιστοποίησης και προσομοίωσης.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1210
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κανένα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Γενική χρήση H/Y, λογιστικά φύλλα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ Εαρινό Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ωρών: 39 (ώρες διαλέξεων 36-39,  ώρες παρουσιάσεων 0-3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ομαδική Εργασία:  100%
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Ομαδική Εργασία:  100%
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. γνωρίζουν τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα στο κτιστό περιβάλλον (πόλεις, κτίρια),
2. συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν λύσεις αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων με κατάλληλες προβλέψεις,
3. κατανοούν τη χρησιμότητα των εργαλείων ανάλυσης όπως ηλιασμός, διαρρύθμιση, βελτιστοποίηση, προσομοίωση κλπ,
4. δομούν και εφαρμόζουν απλά μοντέλα του δομημένου χώρου με τη χρήση Excel, και
5. υπολογίζουν με χρήση κατάλληλου λογισμικού προσομοίωσης του δομημένου χώρου πραγματικές περιπτώσεις εφαρμογής.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Περιβαλλοντική ακουστική
Σωτηροπούλου Α., Ακουστικός σχεδιασμός αιθουσών ακροατηρίου, ηλεκτρ. Βιβλίο, Εκδότης Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5850, 2016.
Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων και ελευθέρων χώρων
Goulding, J.O. Lewis, T.C. Steem et al, Ενεργειακός Σχεδιασμός, εισαγωγή για αρχιτέκτονες, Μαλλιάρης – Παιδεία για τη Ευρωπαϊκή ένωση.
Thomas Herzog (edi), Energy in Architecture and Urban Planning, European Conference on Solar Energy in Architecture and Urban Planning (4th : 1996 : Berlin, Germany), Published by Prestel Pub, ISBN 10: 3791316524 ISBN 13: 9783791316529, 1996.
Ανδρεαδάκη Ελένη, βιοκλιματικός σχεδιασμός – περιβάλλον και βιωσιμότητα, Εκδότης University Studio Press, Θεσσαλονίκη, ISBN13 9789601214702, 2013.
Κωνσταντινίδου Χριστίνα, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και ενεργειακός σχεδιασμός, Εκδότης Τeκδοτική-ΣΕΛΚΑ, ISBN13 9789608257328, 2008.
Πιερή Σ., Μεθοδολογία αξιολόγησης ανθρακικού αποτυπώματος ξενοδοχειακών υποδομών περιοχής και στρατηγικές μείωσης CO2, διδακτορική διατριβή, επιβλέπων Ι. Τζουβαδάκης, 2016.
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών και Έλεγχος της Θερμομονωτικής Επάρκειας των Κτηρίων, Τεχνική οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010, Α΄ έκδοση, Ιούλιος 2010.
Τζουβαδάκης Ι., Σωτηροπούλου Α., Βουγιούκας Μ., Στάμος Αθ., Βλάχος Γ., Σημειώσεις Γενικής Οικοδομικής,  Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, 2016.
Διακινδύνευση και τρωτότητα του δομημένου περιβάλλοντος
http://seismo.geology.upatras.gr/engseismo/6_EngSeism_Epikindinotita.pdf
http://users.uoa.gr/~voulgaris/pdf/Texniki_Seismologia_Notes_2006.pdf
www.geo.auth.gr/654/PDF/Unit9.pdf
geolib.geo.auth.gr/index.php/chgu/article/view/10955/10681
http://lee.civil.ntua.gr/pdf/mathimata/antiseismikes_kataskeves/.../simeioseis_ak.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GEOL139/Hazard_askisi8_gk.pdf
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/14906
http://enggeo-auth.weebly.com/uploads/9/2/1/9/9219674/10h_askisi_voithitiko_fylladio.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sefe/sdfp/2014/VlachopoulosSotirios,PapastefanakisDimitrios/attached-document-1417429000-73157-6996/VlachopoulosSotirios_PapastefanakisDimitrios2014.pdf
library.tee.gr/digital/m2368/m2368_pomonis.pdf
http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/5934
http://www.episkevesold.civil.upatras.gr/Files/Content/30/%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91.pdf
http://www.openarchives.gr/search/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A4%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1

Υπολογιστικές μέθοδοι στo δομημένο χώρο
Press, H. Wiliam, Teukolski A. Saul, Vetterling T. Wiliam, Flannery P. Brian. Numerical Recipes in Fortran. New York: Cambridge University Press, 963p, 1992.

Stamos, Α.Α. ThanCad, a 2dimensional CAD. Vilnious: EuroPython conference, 2007

Στάμος, Α.Α., Τζουβαδάκης Ι.Ε. Χάραξη Πολεοδομικού Οδικού Ιστού για Βελτιστοποίηση
Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτιρίων. Βόλος: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2009.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ Βιοκλιματικός σχεδιασμός, ακουστική, ολιστικός σχεδιασμός, τρωτότητα, υπολογιστικές μεθοδοι, κλιμα/μικροκλίμα, θόρυβος, ηχοπροστασία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Τζουβαδάκης
Τηλέφωνο: 210 - 772 3417
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Αναπληρώτρια Καθηγητρια Α. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 210 - 772 2309
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Καμπουράκης
Τηλέφωνο: 210 - 772 2284
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λέκτορας Μ.Βουγιούκας
Τηλέφωνο: 210-772 1178
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λέκτορας Ε. Τριάντη
Τηλέφωνο: 210-772 1024
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Δρ. Α. Στάμος ΕΔΙΠ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210- 772 3665
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

satm nature

Πρόσφατες δραστηριότητες του ΔΠΜΣ.

Δείτε εδώ

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ
Μαρία Ξηρογιάννη
Τηλ.: (0030) 210 772 2776
Fax: (0030) 210 772 2776
Email: envdev@central.ntua.gr

Γραμματεία ΣΑΤΜ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αθηνά Δοντά
Τηλ.: (0030) 210 772 2781
Email: adonta@central.ntua.gr

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ
(0030) 265 602 9040
Fax: (0030) 265 602 9046

Email:
envdev@central.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr