Εκτύπωση
Εφαρμογές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού στο Δομημένο Χώρο
(Κωδικός μαθήματος: 6435)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                         ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                      ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος του μαθήματος είναι η επίτευξη μίας ολιστικής προσέγγισης στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και όχι η απλή παράθεση εξειδικευμένων γνώσεων χωρίς επαρκή συγκερασμό αντιλήψεων και μεθόδων επεξεργασίας των επί μέρους τεχνολογιών που εμπλέκονται στην ανάλυση των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Επίσης επιδιώκεται η ανθρωποκεντρική θεώρηση στην ανάπτυξη της ύλης, με έμφαση στην εξασφάλιση συνθηκών περιβαλλοντικής άνεσης για τους χρήστες των χώρων καθώς και ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Τέλος τονίζεται η σημασία της δημιουργικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών συνθηκών σε σχέση με τον άνθρωπο και της ουσιαστικής συνεργασίας των επιστημόνων και μηχανικών του περιβάλλοντος τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους κατοίκους των περιοχών μελέτης κατά την διάρκεια του σχεδιασμού.
Η ανάπτυξη των στόχων και της μεθοδολογίας του μαθήματος επιδιώκεται τόσο μέσω των διαλέξεων και ασκήσεων στους φοιτητές, όσο και μέσω της άσκησης εξαμήνου όπου ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ σπουδαστών διαφόρων ειδικοτήτων.

Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων και ανοικτών χώρων στο δομημένο περιβάλλον. Δομή της πόλεως και παράγοντες που επιδρούν στο φαινόμενο αστικής νησίδας. Ο ρόλος των δομικών υλικών των κτιρίων, του πράσινου και των υδάτινων επιφανειών στη διαμόρφωση του αστικού μικροκλίματος. Στρατηγικές θέρμανσης/ψύξης. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική και περιβάλλον. Πράσινη αρχιτεκτονική-η φύση ως πηγή έμπνευσης στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιρίων και ανοικτών χώρων. Περιβαλλοντική άνεση. Μεθοδολογία περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Παραδείγματα. Νομοθεσία. Μέθοδοι μέτρησης.

Περιβαλλοντική ακουστική. Χαρακτηριστικά θορύβου. Φασματική ανάλυση. Μετάδοση ήχου σε δομικά στοιχεία. Ταλαντώσεις στα κτίρια από περιβαλλοντικούς θορύβους από κυκλοφορία οχημάτων, τρένων, αεροπλάνων. Πρόβλεψη στάθμης θορύβου σε σχέση με τα μεγέθη κυκλοφορίας. Ηχοπετάσματα. Τρόποι ηχοπροστασίας και ηχομείωσης περιβαλλοντικού θορύβου. Ηχοαπορροφητικά παρεμβύσματα. Χωρίσματα. Πρότυπα ηχομόνωσης. Νομοθεσία. Μέθοδοι μέτρησης.

Διακινδύνευση και τρωτότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Η εκτίμηση της διακινδύνευσης και τρωτότητας ένεκα του σεισμού και άλλων κινδύνων για τις οικοδομές του αστικού περιβάλλοντος. Μεθοδολογία υπολογισμού και αριθμητικές εφαρμογές για τους διάφορους τύπους δομημένων κατασκευών που υφίστανται στην Ελλάδα. Ανάπτυξη πιλοτικής μεθοδολογίας της σεισμικής διακινδύνευσης και τρωτότητας για συγκεκριμένη περιοχή.

Υπολογιστικές μέθοδοι στο δομημένο χώρο. Εξοικείωση των φοιτητών στην ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων, ώστε με τη βοήθεια Η/Υ, να μπορούν να προσαρμόσουν, να προσομοιώσουν και να βελτιστοποιήσουν λύσεις σε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα στο δομημένο χώρο. Παρουσίαση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων (π.χ.: βελτιστοποίηση οργάνωσης και ανασχεδιασμού του αστικού χώρου με βάση βιοκλιματικά κριτήρια, συλλογή και διάθεση αστικών απορριμμάτων, προσομοίωση αστικού τοπίου, κλπ) και διάθεση λογισμικού στους φοιτητές.

Επίσης κατά καιρούς έχουν φιλοξενηθεί και παρουσιάσει εισηγήσεις σε επίκαιρα θέματα επισκέπτες καθηγητές, άλλων ΑΕΙ από το εξωτερικό (π.χ. καθ. Violano, Ιταλία), καθώς και συνάδελφοι μηχανικοί για εξειδικευμένα θέματα (π.χ. Ν. Ψαρράς: μέθοδοι εκμετάλλευσης γεωθερμίας, Μ. Ξενάκης ΥΔ. ΕΜΠ, Ενεργειολόγος, ΥΠΕΚΑ: παρουσίαση λογισμικού ΤΕΕ,... )

Ασκήσεις. Ήδη από το πρώτο μάθημα δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να επιλέξουν αν θα είναι σε ομαδική ή ατομική ερευνητική άσκηση συζητώντας ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα που άπτονται του μαθήματος. Οι ομαδικές ασκήσεις περιλαμβάνουν συνήθως άτομα με συμπληρωματικές ειδικότητες του βασικού τους πτυχίου ή διπλώματος, σε σχέση πάντα με το εξεταζόμενο θέμα έρευνας. Η έρευνα περιλαμβάνει συνήθως ενόργανες μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων με όργανα που δανείζονται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (προϊόν παλαιάς διασχολικής πρότασης), ή που ανήκουν στους διδάσκοντες.

Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία για τη σύνταξη από τους σπουδαστές κατάλληλου ερωτηματολογίου αντίληψης άνεσης διαφόρων βιοκλιματικών παραμέτρων
Επίσης προτείνεται ανάλογα την περίπτωση η εκμάθηση και η χρήση αναγνωρισμένων διεθνώς προγραμμάτων προσομοίωσης. Ενδεικτικά:
* Enegy + (για βιοκλιματικό (ανα)-σχεδιασμό κτιρίου)
* Εnvimet (για βιοκλιματικό (ανα)-σχεδιασμό ελευθέρων αστικών
χώρων)
* PVGIS (για φωτοβολταϊκά συστήματα)
* ΟDEON και άλλα (για ακουστικές προσομοίωσες)
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης κατάλληλου λογισμικού σε ελεύθερη γλώσσα προγραμματισμού (Python συνήθως) με τη βοήθεια των διδασκόντων.
Τέλος παροτρύνονται οι σπουδαστές να παρουσιάζουν την εργασία τους σε κατάλληλο περιβάλλον παρουσίασης ή ακόμα καλύτερα στη σύνταξη (κατά περίπτωση) σε έκθεση μελέτης ή σε κείμενο για επιστημονικό περιοδικό.
Σημείωση: Πολλοί σπουδαστές έχουν επιλέξει την συνέχιση της έρευνας υπό μορφή Διπλωματικής Εργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εβδομάδα 1: Εισαγωγή -  ύλη μαθήματος. Εξέλιξη πόλεων.
Εβδομάδα 2: Βιοκλιματικός σχεδιασμός. Στρατηγικές θέρμανσης/ψύξης. Παραδείγματα.
Εβδομάδα 3: Εξοικονόμηση ενέργειας στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Εβδομάδα 4: Πράσινη αρχιτεκτονική. Βασικές αρχές.
Εβδομάδα 5:Πράσινη αρχιτεκτονική – εφαρμογή σε υφιστάμενα και νέα κτίρια. Παραδείγματα.
Εβδομάδα 6: Περιβαλλοντικός θόρυβος.
Εβδομάδα 7: Διατάξεις, κανονισμοί για το θόρυβο. Επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.
Εβδομάδα 8: Αντιμετώπιση θορύβου 1. Παραδείγματα.
Εβδομάδα 9: Αντιμετώπιση θορύβου 2. Παραδείγματα.
Εβδομάδα 10: Εισαγωγή στην τρωτότητα στο δομημένο χώρο.
Εβδομάδα 11: Τρωτότητα στο δομημένο χώρο – εφαρμογές και παραδείγματα.
Εβδομάδα 12: Υπολογιστικές μέθοδοι στο δομημένο χώρο. Μοντέλα. Παραδείγματα.
Εβδομάδα 13: Μέθοδοι βελτιστοποίησης. Παραδείγματα. Προχωρημένες μέθοδοι βελτιστοποίησης και προσομοίωσης.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1210
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κανένα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Γενική χρήση H/Y, λογιστικά φύλλα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ Εαρινό Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ωρών: 39 ( ώρες διαλέξεων 36-39, ώρες παρουσιάσεων 0-3)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γραπτή Εξέταση: 0% - Ατομική Εργασία: 0% - Aτομικές ή συλλλογικές (2ατόμων) εργασίες :100 %
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.ανωτέρας βίας
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. γνωρίζουν τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα στο κτιστό περιβάλλον (πόλεις, κτίρια),
2. συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν λύσεις αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων με κατάλληλες προβλέψεις,
3. κατανοούν τη χρησιμότητα των εργαλείων ανάλυσης όπως ηλιασμός, διαρρύθμιση, βελτιστοποίηση, προσομοίωση κλπ,
4. δομούν και εφαρμόζουν απλά μοντέλα του δομημένου χώρου με τη χρήση Excel, και
5. υπολογίζουν με χρήση κατάλληλου λογισμικού προσομοίωσης του δομημένου χώρου πραγματικές περιπτώσεις εφαρμογής.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Press, H. Wiliam, Teukolski A. Saul, Vetterling T. Wiliam, Flannery P. Brian (1992). Numerical Recipes in Fortran. New York: Cambridge University Press, 963p.
Στάμος, Α.Α., Τζουβαδάκης Ι.Ε. (2009). Χάραξη Πολεοδομικού Οδικού Ιστού για Βελτιστοποίηση Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτιρίων. Βόλος: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Stamos, Α.Α. (2007). ThanCad, a 2dimensional CAD. Vilnious: EuroPython conference.
Πιερή Σ., Μεθοδολογία αξιολόγησης ανθρακικού αποτύπώματος ξενοδοχειακών υποδομών περιοχής και στρατηγικές μείωσης CO2, διδακτορική διατριβή, επιβλέπων Ι. Τζουβαδάκης, 2016.
Ακόμα προτείνονται γενικά βιβλία και ενδιαφέροντα άρθρα τα οποία αναρτώνται στον Ιστότοπο του Μαθήματος, καθώς επίσης προτείνονται και ειδικά άρθρα ανά σπουδαστή ανάλογα την έρευνα που έχει αναλάβει.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ Βιοκλιματικός σχεδιασμός, ακουστική, ολιστικός σχεδιασμός, τρωτότητα, υπολογιστικές μεθοδοι, κλιμα/μικροκλίμα, θόρυβος, ηχοπροστασία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

 

 

 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Επικ. Καθ. Μ.Βουγιούκας, ΣΠΜ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210-772 1178
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Επικ. Καθ. Μ.Βουγιούκας, ΣΠΜ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210-772 1178
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τ. Αναπλ. Καθηγητής Ι. Τζουβαδάκης, ΣΠΜ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210 - 772 3417
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  τ. Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Σωτηροπούλου, ΣΑΜ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210 - 772 2309
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τ. Αναπλ. Καθηγητής Γ. Καμπουράκης, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210 - 772 2284
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εντ. Καθηγήτρια Ε. Τριάντη, ΣΑΜ Παν. Πατρών
Τηλέφωνο: 210-772 1024
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

Δρ. Α. Στάμος ΕΔΙΠ, ΣΠΜ
Τηλέφωνο: 210- 772 3665
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δρ. Γ. Βλάχος ΕΕΠ, ΣΠΜ
Τηλέφωνο: 210 772 3391
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.