Εκτύπωση
 Οικιστικά Συστήματα και Σχεδιασμός στο Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον       (Κωδικός μαθήματος: 6436)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τη διαδικασία διερεύνησης των διαδικασιών με τις  οποίες αντιμετωπίζονται προβλήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού  της ανάπτυξης των οικιστικών συστημάτων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εβδομάδα 1: Μεγέθη, μορφή οικισμών στην Ελλάδα: Αναπτυξιακή πορεία-Προοπτικές-Προβλήματα.
Εβδομάδα 2: Συγκριτική ανάλυση του οικιστικού δικτύου της Ελλάδας με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα των Μεσογειακών χωρών
Εβδομάδα 3: Καθορισμός ορίων και Πολεοδόμηση Οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους
Εβδομάδα 4: Νομοθετικές ρυθμίσεις της ανάπτυξης του οικιστικού δικτύου
Εβδομάδα 5: Χωροταξικό-Πολεοδομικό-Οικιστικό-Διοικητικό επίπεδο αναφοράς. Οι συνέπειες των εφαρμογών, της ανυπαρξίας ή της μη εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου στη διαμόρφωση του οικιστικού δικτύου
Εβδομάδα 6: Μέθοδοι και Τεχνικές για τη διαμόρφωση του οικιστικού δικτύου
Εβδομάδα 7: Αναπτυξιακά μοντέλα. Καθορισμοί ορίων, όρων δόμησης. Αξιολόγηση πολιτικών.
Εβδομάδα 8: Ζητήματα ιεράρχησης και οργάνωσης του οδικού χώρου στους οικισμούς
Εβδομάδα 9: Μέθοδοι Σχεδιασμού-Προγραμματισμού της ανάπτυξης του Οικιστικού Δικτύου (Ι)-case study
Εβδομάδα 10: Μέθοδοι Σχεδιασμού-Προγραμματισμού της ανάπτυξης του Οικιστικού Δικτύου (ΙΙ)-case study
Εβδομάδα 11: Διατύπωση ενός αναπτυξιακού προγράμματος για ένα οικιστικό δίκτυο μέσω δεικτών. Τυπολογικές προδιαγραφές (Ι)-case study
Εβδομάδα 12: Διατύπωση ενός αναπτυξιακού προγράμματος για ένα οικιστικό δίκτυο μέσω δεικτών. Τυπολογικές προδιαγραφές (ΙΙ)-case study
Εβδομάδα 13: Διαδικασίες και τρόποι εφαρμογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων στο χώρο
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ http://mycourses.ntua.gr/course_descriptio/index.php?cidReq=PSTGR1037
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κανένα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Σχεδιασμός σε cad
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ Χειμερινό Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ωρών: 39 ( ώρες διαλέξεων, ώρες παρουσιάσεων)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γραπτή Εξέταση: - Ατομική Εργασία: - Ομαδική Εργασία:100 %
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Γραπτή Εξέταση: - %, Ατομική Εργασία: -% Ομαδική Εργασία: 100 %
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes)
Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο σχεδιασμό του Οικιστικού δικτύου , πρακτικών και θεωρητικών, αναφορικά με το σύνολο των κλιμάκων που αφορούν την ανοιχτή πόλη
Βασικός στόχος είναι η οριοθέτηση του επιστημονικού πεδίου ώστε οι φοιτητές να αντιληφθούν τη σχέση της με τα λοιπά επίπεδα σχεδιασμού του χώρου, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και τον τρόπο με τον οποίον καλούνται να παρέμβουν στο οικιστικό δίκτυο ως μελλοντικοί επαγγελματίες. Η επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων θα δώσει στους φοιτητές τη θεωρητική γνώση, το μεθοδολογικό υπόβαθρο και τα εργαλεία/μεθόδους που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών στα προβλήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Banister, D., (1995). Transport and Urban Development. London: E&FN Spon.
Breheny, M., (1992). Sustainable Development and Urban Form. London: Pion.
Breheny M. (1997), Urban compaction: feasible and acceptable?, Cities 14 (4): 209-217.
Cervero, R., (1998). The Transit Metropolis. A Global Inquiry. Washington D.C.: Island.
Gerard, P. (1872). How to Build a City. Philadelphia: Review Printing House.
Hall P. (1991), Planning in the 1990s: An International Agenda, European Planning Studies, Vol. 1, No 1, 3-12.
Hall P., Pfeiffer U. (2000), Urban Future 21. A global agenda for twenty-first century cities, London: E & FN Spon.
Harvey, D. 2000. Spaces of hope. Berkley: University of California Press.
Jenks, M., Burton, E., Williams, K., (1996). The Compact City: A Sustainable Urban Form? London: E & FN Spon
Jenks, M., Burton, E., Williams, K., (2000). Achieving Sustainable Urban Form. London: E&FN Spon.
Jenks M. and Dempsey N. (2005), Future Forms and Design for Sustainable Cities, Amsterdam-Boston-etc.: Elsevier.
McCarthy, J. and Pollock, A. (1997): Urban regeneration in Glasgow and Dundee: a comparative evaluation, Land Use Policy, 14 (2), pp. 137-149.
Moughtin, C. (2003): Urban design: street and square. 3rd ed. Oxford: Architectural Press.
Newman, P., Kenworthy, J., (1989). Gasoline Consumption and Cities. A Comparison of US Cities with a Global Survey. Journal of the American Planning Association 55 (1), 24-37.
Newman, P., Kenworthy, J., (1996). The land use – transport connection. An overview. Land Use Policy 13 (1), 1-22.
Newman, P., Kenworthy, J., (1999). Sustainability and Cities. Overcoming Automobile Dependence. Washington DC: Island.
Lefebvre, H., 1991. The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishing.
Lynch K. (1998), Good City Form, Cambridge Massachusetts: MIT Press.
Moughtin, C., 1992. Urban Design: Street and Square. London: Butterworth Architecture.
Mumford, L., 1938. The Culture of Cities. New York: Harcourt, Brace and Co.
Newman, P. and Thornley, A. (1996), Urban Planning in Europe, London and New York: Routledge.
Oc, T. and Toesdell, S. (1997): Safer city centres: reviving the public realm.. London: Paul Chapman
Sassen, S., 2001. The Global City. New Jersey: Princeton University Press.
Whiteland J.W.R. και Larkham P.J. (επ.) (1992), Urban Landscapes, International perspectives, London and N.Y.: Routledge.

Ελληνική
Ανδρικοπούλου, Ε., Γιαννακού, Α., Καυκαλάς, Γ. & Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Μ., (2007). Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
Αραβαντινός, Α. (1997). Πολεοδομικός Σχεδιασμός: Για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αστικού Χώρου. Αθήνα: Εκδόσεις Συμμετρία.
Αραβαντινός, Α. & Κοσμάκη, Π. (1988). Υπαίθριοι Χώροι στην Πόλη: Θέματα Ανάλυσης και Πολεοδομικής Οργάνωσης Αστικών Ελεύθερων Χώρων και Πρασίνου. Αθήνα: Εκδόσεις Συμεών.
Αράπογλου, Β., Καβουλάκος, Κ.Ι., Κανδύλης, Γ. Και Μαλούτας, Θ. (2009) ‘Η σύγχρονη κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας: μετανάστευση, ποικιλότητα και σύγκρουση’. Σύγχρονα Θέματα. 107, σ.σ. 57-66.
Βλαστός, Θ. (2007). ΑθήναVS «Αθηναίων». Απόπειρα ερμηνείας συμπεριφορών. Σε Τσέτσης, Χ. (επιμ). Ένα μέλλον για την ελληνική πόλη προς μιας ανατροπή της παθογένειας του αστικού φαινομένου στον ελληνικό χώρο. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτάγωνο, σ.σ. 297-308.
Βλαστός, Θ. & Μηλάκης, Δ. (2006). Πολεοδομία VS Μεταφορές: Από την Απόκλιση στη Σύγκλιση. Αθήνα: ΟΡΣΑ/ΕΜΠ.
Γοσποδίνη, Α. 2006. Σκιαγραφώντας, ερμηνεύοντας και ταξινομώντας τα νέα τοπία της μεταβιομηχανικής πόλης, Στο Γοσποδίνη, Α. και Μπεριάτος, Η. (επιμ) Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική πόλη. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σ.σ. 26-51.
Δημητριάδης, Ε. (1987). Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας: Από την Πρώιμη Πόλη ως την Εμφάνιση της Σύγχρονης Πολεοδομίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παρατηρητής.
Κομνηνός, Ν. 1986. Θεωρία της αστικότητας. Τόμος ΙΙΙ. Θεσσαλονίκη, Σύγχρονα Θέματα.
Λάββας, Γ. (2008). Επίτομη Ιστορία της Αρχιτεκτονικής. Αθήνα: University Studio Press.
Λαγόπουλος Α.Φ. (1977), Εγχειρίδιο Πολεοδομίας.. Μέρος Α: θεωρία πολεοδομίας (πολεολογία) - Τόμος Ι, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Α.Π.Θ.
Lefebvre, H. (1983). Χώρος Αρχιτεκτονικός, Χώρος Αστικός. Στο: Επί Πόλεως. Θεσσαλονίκη: Σύγχρονα Θέματα.
Μαλούτας, Θ. (2002) Οι πόλεις. Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδας. ΕΚΚΕ: Αθήνα.
Μαλούτας, Θ. (2013) ‘Η υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και οι επιλογές περιοχής καοικίας από τα υψηλά και μεσαία στρώματα’ Στο Μαλούτας, Θ., Κανδύλης, Γ., Πέτρου, Μ. Και Σουλιώτης Ν. (επιμ). Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύβευμα. Αθήνα: ΕΚΚΕ. σ.σ. 29-51.
Μαντουβάλου Μ. (2000), Εισαγωγή σε θέματα Αστικοποίησης και Ανάπτυξης του Αστικού Χώρου, Αθήνα: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π.
Παπαγιαννάκης, Α. και Τσαμτζή, Δ. (2012) ‘Ουτοπία ή Δυστοπία; Η μελλοντική πόλη στην ουτοπική θεωρία, στην κινηματογραφική επιστημονική φαντασία και στη σύγχρονη πραγματικότητα’ Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βόλος, Ελλάδα: 27-30 Σεπτεμβρίου 2012.
Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ. (1984), Αλληλεπίδραση μεταφορών και χρήσεων γης σε αστικές περιοχές, Διδακτορική Διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ροδολάκης Θ. (1996), Από την πολεοδομία - χωροταξία στην περιφερειακή ανάπτυξη, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Α.Π.Θ.
Σταθακόπουλος Π. (1984), Νέες πόλεις στη Γαλλία, Κτιστό πλαίσιο, Αθήνα: Εκδόσεις Καραγκούνη.
Στεφάνου Ι., Τσουδερός Ι. και Μητούλα Ρ. (2000), Ο Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων και η Ευρωπαϊκή του Διάσταση, Αθήνα: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π.
Χαστάογλου Β. (1982), Κοινωνικές Θεωρίες για τον Αστικό Χώρο, Κριτική Ανάλυση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παρατηρητής.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ, ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Επικ. Καθηγητής Ε. Μπακογιάννης
Τηλέφωνο: 210 - 772 1153
E-mail: ebakoΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Επικ. Καθηγητής Ε. Μπακογιάννης
Τηλέφωνο:210 - 772 1153
Τηλέφωνο:210 - 772 1153
Ομοτ. Καθηγητής A. Σιόλας
Τηλέφωνο: 210 - 772 2014
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ

 

 

ΕΠΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Υπ. Δρ. M. Ξηρογιάννη, ΕΤΕΠ ΣΑΜ
Τηλέφωνο: 210 772 3964
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Χ. Κυριακίδης Μ/Π Παν. UCL
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Χρ. Καρολεμέας ΜΔΕ
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Υπ. Δρ. Γ. Χριστοδουλοπούλου
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Β. Ελευθερίου
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.