Εκτύπωση
Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών
(Κωδικός μαθήματος: 6457)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση των σύνθετων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των χωρικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών κ.ά. διαστάσεων στο πλαίσιο του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η μελέτη και κατανόηση των παραπάνω διαστάσεων επιχειρείται μέσα από την εμβάθυνση σε θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία, αλλά και τις θεσμικές προεκτάσεις του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται ακόμη σύγχρονες προσεγγίσεις για τον εμπλουτισμό του μεθοδολογικού υποβάθρου, όπως η προσέγγιση του συμμετοχικού σχεδιασμού, του στρατηγικού σχεδιασμού, της χωρικής διακυβέρνησης, της ανθεκτικότητας των χωρικών συστημάτων κ.ά., καθώς και τα απορρέοντα από τις προσεγγίσεις αυτές υποδείγματα ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου και της ανάπτυξης. Έμφαση δίνεται ακόμη στις έννοιες της τοποκεντρικής προσέγγισης (place-based approach) και του χωρικού κεφαλαίου (territorial capital). Με τη βοήθεια των παραπάνω επιχειρείται η μελέτη των χωρικών συστημάτων και η επίλυση προβλημάτων χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, με σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη και την άρση των χωρικών και αναπτυξιακών ανισοτήτων που παρουσιάζονται ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους περιοχών (αστικών, περιφερειακών, νησιωτικών, ορεινών κ.ά.), με έμφαση στις ορεινές περιοχές.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εβδομάδα 1_1: Περιφερειακή ανάπτυξη / περιφερειακές ανισότητες – κοινωνική, οικονομική και χωρική συνοχή – Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός – Παρουσίαση θέματος εργασίας εξαμήνου
Εβδομάδα 1_2: Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις σχεδιασμού – Η έννοια της συμμετοχής – Συμμετοχικός σχεδιασμός
Εβδομάδα 1_3: Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις σχεδιασμού - Χωρική διακυβέρνηση και στρατηγικός σχεδιασμός
Εβδομάδα 1_4: Χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμες «Ανοικτές Πόλεις»
Εβδομάδα 1_5: Συστήματα σχεδιασμού και ρύθμιση της ανάπτυξης του οικιστικού δικτύου
Εβδομάδα 2_1: Συστεμική προσέγγιση χωρικών συστημάτων - Μελέτη αλληλεξαρτήσεων χωρικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών διαστάσεων – Συνάντηση εργασίας – Συνεργασία επί του θέματος της εργασίας
Εβδομάδα 2_2: Case studies: Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης / Σχετικά παραδείγματα απολιγνιτοποίησης από άλλες περιοχές – Συνάντηση εργασίας – Συνεργασία για την εκπόνηση του θέματος εξαμήνου
Εβδομάδα 2_3: Case studies: Παρουσίαση παραδείγματος στρατηγικού σχεδιασμού σε περιοχή μελέτης της Περιφέρεια Κρήτης – Συνάντηση εργασίας – Συνεργασία για την εκπόνηση του θέματος εξαμήνου
Εβδομάδα 2_4: Συνάντηση εργασίας – Συνεργασία για την εκπόνηση του θέματος εξαμήνου
Εβδομάδα 2_5: Παρουσίαση – Εξέταση εργασιών / μαθήματος
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1214

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κανένα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Καμία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ Εαρινό Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Ωρών: 39
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Aτομικές ή συλλλογικές (2 ατόμων) εργασίες :100 %
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.ανωτέρας βίας
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes)
 Οι σπουδαστές/τριες εξοικειώνονται με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τον αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό• εμβαθύνουν σε προσεγγίσεις του χωρικού σχεδιασμού που επικεντρώνονται στο μοντέλο των βιώσιμων ανοικτών πόλεων και σε θέματα ανάπτυξης του οικιστικού δικτύου• εξοικειώνονται με σύγχρονα πλαίσια ανάλυσης των αλληλεπιδράσεων των χωρικών μεταβλητών (PSR / DPSIR Frameworks)• και τέλος εμβαθύνουν σε παραδείγματα συγκεκριμένων σχεδιαστικών προβλημάτων, με έμφαση στην προσαρμογή αυτών στο περιβάλλον των ορεινών περιοχών.
Στο πλαίσιο της εργασίας οι παραπάνω σχεδιαστικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις εφαρμόζονται σε ένα πραγματικό παράδειγμα σχεδιασμού μιας ορεινής περιοχής, εστιάζοντας σε ένα αναπτυξιακό ή/και χωρικό πρόβλημα-θέμα, επιδιώκοντας τη διερεύνηση και κατανόηση των διαστάσεών του και της μεταξύ τους αλληλοσυσχέτισης• των επιπτώσεων στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, φυσικό κ.λπ. περιβάλλον• και της σχεδιαστικής προσέγγισης που υιοθετείται για την κατάλληλη διαχείρισή του.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Ξενόγλωσση
Blyth, S., Groombridge, B., Lysenko, I., Miles, L. and Newton, A. (2002). Mountain watch – environmental change & sustainable development in mountains. UNEP- World Conservation Monitoring Center (WCMC).
ESPON (2018). ESPON bridges: Balanced regional development in areas with geographic specificities.
European Environmental Agency - EEA (2010). 10 messages for 2010 - Mountain ecosystems. EEA, Copenhagen, ISBN 978-92-9213-141-8, doi:10.2800/54895.
European Union (2011). Territorial Agenda of the European Union 2020 - Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions. Informal Ministerial Meeting of Ministers responsible for Spatial Planning and Territorial Development, 19th May 2011, Gödöllo, Hungary.
IPCC (1996). Impacts of Climate Change on Mountain Regions (Ch. 5).
Kohler, T., Pratt, J., Debarbieux, B., Balsiger, J., Rudaz, G. and Maselli, D., (Eds.) (2012). Sustainable mountain development, green economy and institutions - From Rio 1992 to Rio 2012 and beyond. Final Draft for Rio 2012. Prepared with an international team of experts.
Meadows, D. (1998). Indicators and information systems for sustainable development - A report to the Balaton Group. Sustainability Institute.
OECD (2016). Resilient cities - Policy highlights of the OECD Report (Preliminary version).
Price, F. M., Jansky, F. L. and Iatsenia A. A. (2004). Key issues for mountainous areas. United Nations University Press, ISBN 92-808-1102-9.
Ελληνική
Γιαουτζή, Μ. και Στρατηγέα, Α. (2011), Χωροταξικός Σχεδιασμός: Θεωρία και Πράξη. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, ISBN 978-960-218-722-7, Αθήνα.
Κουρλιούρος, Η. (2011). Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου. Οικονομική Γεωγραφία της Παραγωγικής Αναδιάρθρωσης και της Άνισης Ανάπτυξης. Εκδόσεις Προπομπός, ISBN13 9789607860927, Αθήνα.
Κυβέλου, Σ. (2010). Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση: Η έννοια του στρατηγικου΄χωρικού σχεδιασμού και της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη. Εκδόσεις Κριτική, ISBN 9789602186718, Αθήνα.
Λαμπριανίδης, Λ., Καυκαλάς, Γ. και Καλογερέσης, Θ. (2016). Χωρική Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό. Νέες Θεωρητικές Προσεγγίσεις και η Εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Εκδόσεις Κριτική, ISBN13 9789605860868, Αθήνα.
Μεταξάς, Θ. Και Λαλένης, Κ. (2006). Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης. Αειχώρος 5(1), σελ. 4-37.
Σιόλας, Α., Βάσση, Α., Βλαστός, Θ., Κυριακίδης, Χ., Σίτη, Μ. & Μπακογιάννης, Ε. (2015). Μέθοδοι Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Ελληνικό Περιβάλλον. ΚΑΛΛΙΠΟΣ, Αθήνα https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5412.
Στρατηγέα, Α. (2015). Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού. ΚΑΛΛΙΠΟΣ, Αθήνα https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5428/1/00_master_document_FINAL_21_3_2016-KOY.pdf.
Στο πλαίσιο της εκπόνησης της εργασίας δίδεται εξειδικευμένη βιβλιογραφία ανάλογα με το επιλεγέν θέμα.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ Γεωγραφία, Χωρικά συστήματα, Xωρικές και αναπτυξιακές ανισότητες, Αστικός & Περιφερειακός σχεδιασμός, Μεθοδολογικές προσεγγίσεις σχεδιασμού, Χωρικές και αναπτυξιακές πολιτικές
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΔΙΔΑΣΚΩΝ Επικ. Καθ. Ε. Μπακογιάννης, ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210- 772 1153
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Επικ. Καθ. Ε. Μπακογιάννης, ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210- 772 1153
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καθηγήτρια Α. Στρατηγέα, ΣΑΤΜ ΕΜΠ
Τηλέφωνο: 210- 772 2672
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 ΕΠΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπ. Δρ. Β. Κρομμύδα
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Δ. Κούτση
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Χ. Κυριακίδης
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπ. Δρ. Β. Ελευθερίου
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.