Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Κριτήρια Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Στο ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ.               

β) Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ.

γ) Τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/ πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο.

δ) Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ' αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

ε) Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος σε ΔΠΜΣ της Σχολής στην οποία υπηρετούν και εφόσον υπάρχει συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με το έργο το οποίο επιτελούν.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές, τριάντα (30) στην 1η Κατεύθυνση Σπουδών και είκοσι (20) στην 2η Κατεύθυνση.

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών αποφασίζει, ανάλογα με το Τμήμα/ τη Σχολή προέλευσης των υποψηφίων, τα τυχόν επιπλέον μαθήματα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει και στα οποία θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο κάθε υποψήφιος πριν ενταχθεί στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, καθώς και τα συμπληρωματικά κριτήρια ή οι πιθανές εξετάσεις σε μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων θα συνεκτιμάται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, καθορίζονται από την Επιτροπή με απόφασή της.

 

Ενδεικτικά Κείμενα για τη Φιλοσοφία του Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", θέλοντας να βοηθήσει ουσιαστικά τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποφασίσουν αν πραγματικά τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και για να περιορίσει τις αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής σε αυτούς που όχι μόνο έχουν στον ανώτατο βαθμό τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, αλλά και μπορούν να τεκμηριώσουν με επάρκεια την επιθυμία τους να το παρακολουθήσουν, έχει αναρτήσει στη διεύθυνσή του στο διαδίκτυο, στην ενότητα Κείμενα για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, σχετικά ενδεικτικά κείμενα Καθηγητών του, που προσδιορίζουν τη φυσιογνωμία, τα χαρακτηριστικά και τη μεθοδολογία του.

 

Δείτε επίσης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΟΥ ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024 – 2025

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΟΥ ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024 – 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΟΥ ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024 – 2025

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 2η  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΟΥ ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024 – 2025

-----------------------------------------

CALL FOR APPLICATIONS FOR ADMISSION TO THE 1ST SPECIALIZATION OF THE MSC PROGRAM “ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT” OF NTUA, FOR THE ACADEMIC YEAR 2024-2025

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE 1ST SPECIALIZATION

CALL FOR APPLICATIONS FOR ADMISSION TO THE 2ND SPECIALIZATION OF THE MSC PROGRAM “ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT” OF NTUA, ENTITLED “ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS”, FOR THE ACADEMIC YEAR 2024-2025

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE 2ND SPECIALIZATION

----------------------------------------

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

LETTER OF RECOMMENDATION

-------------------------------------------

 

Πρόγραμμα Εξεταστικής εαρινού εξαμήνου, 1ης κατευθ. σπουδών, ακαδ. έτους 2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

satm nature

Πρόσφατες δραστηριότητες του ΔΠΜΣ.

Δείτε εδώ

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ

Έφη Παπαλόη

Τηλ.: (0030) 210 772 2776

Fax: (0030) 210 772 2776

Email: envdev@mail.ntua.gr

Twitter: https://twitter.com/DevelopmentNtua

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αθηνά Δοντά

Τηλ.: (0030) 2107722781 

Fax: (0030) 2107722690

Email: adonta@central.ntua.gr

 

 Picture1

 

 

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ

Τηλ:  (0030) 265 602 9040

Fax: (0030) 265 602 9046

Email: envdev@mail.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr