Διοικητικό Πλαίσιο

Με αφετηρία τη διακεκριμένη θέση που κατέχει στο διεθνή χώρο ως έγκριτο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο προάγει τις επιστήμες και την τεχνολογία, το ΕΜΠ οργανώνει και λειτουργεί προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής στάθμης και διεθνούς κύρους. Στόχοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΜΠ είναι η ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες αλλά και στις τεκμηριωμένες ερευνητικές επιλογές, η συνεκτικότητα και το επιστημονικό βάθος, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς αναγνώρισης των χορηγούμενων από το ΕΜΠ τίτλων σπουδών.

Στο ΕΜΠ σήμερα οι προσφερόμενες δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών είναι:

α) τα Διεπιστημονικά – Διασχολικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το ΔΜΣ είναι τίτλος ειδίκευσης, είναι ισότιμο προς το πτυχίο Master of Science και αποτελεί δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο για τους διπλωματούχους ενιαίων αδιάσπαστων 5ετών σπουδών, όπως οι μηχανικοί. Το ΔΜΣ αποδεικνύει γνώση στη συγκεκριμένη διεπιστημονική γνωστική περιοχή κάθε ΔΠΜΣ, είναι πρόσθετο προσόν και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος, γιαυτό και δεν αντιπαρατίθεται με τα βασικά διπλώματα των αποφοίτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών.

β) τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών, οργανωμένα στο πλαίσιο της Σχολής, τα οποία οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

γ) επίσης παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στις ακαδημαϊκές μονάδες των Σχολών του ΕΜΠ.

Η απόκτηση ΔΜΣ ή και Διδακτορικού Διπλώματος δε συνεπάγεται την απόκτηση του βασικού Διπλώματος του ΕΜΠ.

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ, είναι τα ακόλουθα:

α) Η Σύγκλητος του ΕΜΠ

β) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της κάθε Σχολής

γ) Στα διατμηματικά ή διιδρυματικά ΠΜΣ, τις αρμοδιότητες της ΓΣ της Σχολής ασκεί η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) ή η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΙΕ). Οι ΕΔΕ και ΕΔΙΕ συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Σχολών - Τμημάτων που εκλέγονται για διετή θητεία από τη ΓΣ κάθε Σχολής και ερευνητές που υποδεικνύονται από το συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα, κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο ΠΜΣ. Η ΕΔΕ είναι επταμελής ενώ η ΕΔΙΕ είναι εννεαμελής εκ των οποίων δύο είναι εκπρόσωποι των φοιτητών του ΠΜΣ, που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου ΜΠΣ, για ετήσια θητεία.

δ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των Σχολών και Τμημάτων που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ και εκλέγονται από τις ΕΔΕ για διετή θητεία.

H λειτουργία του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ρυθμίζεται από το νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), την 35004/2018 απόφαση της Συγκλήτου για την επανίδρυση του ΔΠΜΣ σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο (ΦΕΚ Επανίδρυσης 3265/8-8-2018, Τεύχος Β) και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των Συνεργαζόμενων Σχολών.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το νόμο, ρυθμίζεται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Προγράμματος. Με βάση τα πορίσματα των ετησίων απολογισμών και των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", με αποκλειστικώς ακαδημαϊκά κριτήρια και τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποφασίζει, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΜΠ, για όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα, με γνώμονα την προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου, της ποιότητας σπουδών και της γενικότερης λειτουργίας και ανάπτυξης του Προγράμματος.

Σύνθεση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) και της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), για τη διετία 2018-2020

Βάση του Ειδικού Πρωτόκολλου συνεργασίες των επτά συνεργαζόμενων Σχολών, τα δύο (2) εκ των πέντε μελών ΔΕΠ που αποτελούν την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) και τα δύο (2) μέλη εκ των πέντε μελών ΔΕΠ που αποτελούν τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), προέρχονται από την επισπεύδουσα Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Η κατανομή των θέσεων για τις έξι συνεργαζόμενες Σχολές, θα γίνεται με κυκλική εναλλαγή ανά έτος, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση στα δυο παραπάνω όργανα διοίκησης του ΔΠΜΣ (ΕΔΕ και ΣΕ), όλων των συνεργαζόμενων Σχολών.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ προέρχεται από την επισπεύδουσα Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και Πρόεδρος της ΣΕ προέρχεται από την επισπεύδουσα Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Ο Διευθυντής μαζί με τον Αναπληρωτή του ορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ.

ΜΕΛΗ ΕΔΕ

Καθηγήτρια  Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Πρόεδρος της ΕΔΕ

 Καθηγήτρια Α. Στρατηγέα, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, από τις έξι συνεργαζόμενες Σχολές του ΕΜΠ θα συμμετέχουν στην ΕΔΕ :

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Αικ. Χαραλάμπους, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

 Καθηγητής Ι. Ψαρράς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολ. ΕΜΠ

 ΜΕΛΗ ΣΕ

Καθηγήτρια  Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, Διευθυντρια του ΔΠΜΣ

Καθηγητής Β. Τσιχριντζής, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ,   Αναπλ. Δ/ντης του ΔΠΜΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, από τις έξι συνεργαζόμενες Σχολές του ΕΜΠ θα συμμετέχουν στην ΣΕ :

Καθηγήτρια Α. Στέγγου-Σαγιά, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Αν. Καθηγητής Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 Αν. Καθηγήτρια Ε. Κωνσταντινίδου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 η σύνθεση της ΕΔΕ και της ΣΕ θα προκύψει από κυκλική εναλλαγή των ανωτέρω.

Επίτιμος Διευθυντής του ΔΠΜΣ:
Ομ. Καθηγητής Δ. Ρόκος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επίτιμα μέλη της ΕΔΕ:
Ομ. Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Τέως Διευθυντής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Ομ. Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολ. ΕΜΠ

Ομ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Οργάνωση της Διδασκαλίας και Διεπιστημονικές - Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των επτά Σχολών του ΕΜΠ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και τα οποία προσφέρουν έργο και στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Mαθήματα μπορούν επίσης να ανατίθενται, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ, σε μέλη ΔΕΠ άλλων Σχολών του ΕΜΠ, σε ομότιμους καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένους επίκουρους καθηγητές, ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με Διδακτορικό Δίπλωμα, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο του Προγράμματος. Ακόμη σε μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 H διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος ανατίθεται, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, σε μέλη ΔΕΠ κατόπιν προτάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των αρμοδίων Τομέων των Σχολών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ. Με αποφάσεις της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, για μαθήματα με δύο ή περισσότερους διδάσκοντες, ορίζονται έως δύο συντονίζοντα μέλη ΔΕΠ, τα οποία, σε συνεργασία με τους άλλους διδάσκοντες, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και βελτιώνουν συνεχώς τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες του αντίστοιχου μαθήματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΔΕ. Επίσης έχει τη δυνατότητα ν' αξιοποιήσει υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές συνεργαζόμενων Σχολών-Τμημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των ΔΠΜΣ, ανεξαρτήτως ενδεχόμενης πηγής χρηματοδότησής τους και με δυνατότητα αμοιβής. Η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αναγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Πέρα από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες στο πλαίσιο του ΕΜΠ, το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" αξιοποιεί και αναπτύσσει το αξιολογότατο δίκτυο συνεργασιών των διδασκόντων του με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση προβλημάτων του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης στη χώρα μας και το εξωτερικό, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή υλοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.

Οικονομικοί Πόροι και Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΜΠ ασκούν εθελοντικά και άμισθα τις διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".

Η φοίτηση στο ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" είναι χωρίς δίδακτρα, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ.

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος καλύπτεται από:

  1. την κρατική επιχορήγηση
  2. πόρους επιχειρησιακών στρατηγικών προγραμμάτων, ευρωπαϊκούς και άλλους συναφείς πόρους, χρηματοδότηση ή επιχορήγηση του ΕΜΠ από διάφορους φορείς, σύμφωνα με τα προγράμματα και την πολιτική του ΕΜΠ για την ενίσχυση των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΜΠ και μέσω της διαχείρισης από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΜΠ
  3. εδική χρηματοδότηση για μεταπτυχιακές σπουδές από το Υπουργείο Παιδείας
  4. δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες
  5. πόρους από κάθε άλλη πηγή, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική του Ιδρύματος

To κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο της 1ης κατεύθυνσης σπουδών "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" πραγματοποιείται κυρίως σε χώρους της συντονίζουσας Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. Η καθημερινή μελέτη και άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται στο εργαστήριο του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", το οποίο στεγάζεται στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του ΕΜΠ, με αξιοποίηση των διαθεσίμων υποδομών (χώροι, εξοπλισμός, βιβλιογραφία, προσωπικό επιστημονικής και οργανωτικής υποστήριξης).

Το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο της 2ης κατεύθυνσης σπουδών "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών στο Μέτσοβο. Οι πρώτοι σε σειρά επιλογής μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή έχουν τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στο ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ.

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή διατίθεται στο Πρόγραμμα από τις συνεργαζόμενες στην οργάνωση του Προγράμματος Σχολές (κυρίως τη συντονίζουσα στο Πρόγραμμα Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ), το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) του ΕΜΠ για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών και τις κεντρικές σχετικές υπηρεσίες του ΕΜΠ (Κεντρική Βιβλιοθήκη, Κέντρο Δικτύων, Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.λπ.).

Ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η συνεχής βελτίωση του Προγράμματος και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και του εξοπλισμού του το διάστημα 1997 - 2003 υποστηρίχθηκαν από το ΕΜΠ και χρηματοδοτήθηκαν, μετά από την υποβολή και έγκριση σχετικών προτάσεων, από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) Ι και ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" περιλαμβάνει περισσότερους από χίλιους τίτλους βιβλίων, μελετών και CD - ROM σε θέματα Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, από τους οποίους εξακόσιοι στην ελληνική γλώσσα, καθώς και χάρτες και ψηφιακές δορυφορικές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος. Περισσότερα από εκατό από τα παραπάνω βιβλία και CD - ROM δωρίθηκαν στο Πρόγραμμα από μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και άλλους Καθηγητές του ΕΜΠ, μεταπτυχιακούς φοιτητές, δημόσιες υπηρεσίες και ερευνητικούς φορείς.

Πατήστε εδώ για να κάνετε αναζήτηση στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΕΜΠ (http://www.lib.ntua.gr)

Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου

Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ επιτυγχάνεται με τη συνεχή και συστηματική διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος:

α) με ερωτηματολόγια, τα οποία έχει εγκρίνει η Σύγκλητος του ΕΜΠ (2012) και στα οποία απαντούν οι διδάσκοντες και οι φοιτητές, η επεξεργασία των οποίων είναι ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΕΜΠ και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αποτελεί ευθύνη του Διευθυντή και της ΕΔΕ. Τα ερωτηματολόγια αφορούν κυρίως την ποιότητα και τα μέσα έρευνας της διδασκαλίας, τη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, τις διοικητικές υπηρεσίες και την υλικοτεχνική υποδομή. Προβλέπεται η σύνταξη ερωτηματολογίων των μελών ΔΕΠ ΕΜΠ.

β) με έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία συντάσσεται από την ΕΔΕ και περιέχει μια κριτική – αξιολογική ανάλυση της πορείας εφαρμογής των στόχων του προγράμματος, τα θετικά και τα αρνητικά σημεία που αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει το ΔΠΜΣ, να οργανωθούν καλύτερα οι υπό αξιολόγηση δραστηριότητες, να αναβαθμιστούν οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών και η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου. Η εσωτερική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη για την εξωτερική αξιολόγηση του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου του ΔΠΜΣ από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

γ) με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που συνίσταται στην κριτική – αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας προέρχονται από μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης περιλαμβάνει κυρίως τις αναλύσεις, διαπιστώσεις, συστάσεις και υποδείξεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου ή να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή του ΔΠΜΣ και οφείλει να στηρίζεται στην έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της ΓΣ του ΔΠΜΣ σχετικά, προκειμένου για την τελική δημόσια έκδοσής της.

Το Ίδρυμα αποφασίζει για το χρόνο διενέργειας της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

Το Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" έχει αξιολογηθεί, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ και τις σχετικές αποφάσεις της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος, από Επιτροπή αξιολογητών με σημαντική εμπειρία στο διεπιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος.


Την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος, με απόφαση του ΕΜΠ, αποτέλεσαν οι:
Καθηγητής Δ. Βλάχος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Επιτροπής
Professor M. Petrou, University of Surrey, UK 

Καθηγητής Ι. Μπαντέκας, ΕΜΠ 

Ι. Βουρνάς, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", συζήτησαν με το προσωπικό και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ τέθηκαν στη διάθεσή τους όλα τα αρχεία του Προγράμματος. Τα πορίσματα της Επιτροπής διατυπώθηκαν σε δύο εκθέσεις αξιολόγησης, το 2001 (για το διάστημα 1998-2000) και το 2003 (για το διάστημα 2001-2003).

 

Μπορείτε να διαβάσετε επίσης:

  • Την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος για το διάστημα 1.9.2001 - 31.8.2003 (pdf).

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ

Έφη Παπαλόη

Τηλ.: (0030) 210 772 2776

Fax: (0030) 210 772 2776

Email: envdev@central.ntua.gr

Twitter: https://twitter.com/DevelopmentNtua

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αθηνά Δοντά

Τηλ.: (0030) 2107722781 

Fax: (0030) 2107722690

Email: adonta@central.ntua.gr

 

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ

Τηλ:  (0030) 265 602 9040

Fax: (0030) 265 602 9046

Email: envdev@central.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr