Διοικητικό Πλαίσιο

Με αφετηρία τη διακεκριμένη θέση που κατέχει στο διεθνή χώρο ως έγκριτο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο προάγει τις επιστήμες και την τεχνολογία, το ΕΜΠ οργανώνει και λειτουργεί προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής στάθμης και διεθνούς κύρους. Στόχοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΜΠ είναι η ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες αλλά και στις τεκμηριωμένες ερευνητικές επιλογές, η συνεκτικότητα και το επιστημονικό βάθος, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς αναγνώρισης των χορηγούμενων από το ΕΜΠ τίτλων σπουδών.

Στο ΕΜΠ σήμερα οι προσφερόμενες δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών είναι:

α) τα Διεπιστημονικά – Διασχολικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το ΔΜΣ είναι τίτλος ειδίκευσης, είναι ισότιμο προς το πτυχίο Master of Science και αποτελεί δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο για τους διπλωματούχους ενιαίων αδιάσπαστων 5ετών σπουδών, όπως οι μηχανικοί. Το ΔΜΣ αποδεικνύει γνώση στη συγκεκριμένη διεπιστημονική γνωστική περιοχή κάθε ΔΠΜΣ, είναι πρόσθετο προσόν και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος, γιαυτό και δεν αντιπαρατίθεται με τα βασικά διπλώματα των αποφοίτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών.

β) τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών, οργανωμένα στο πλαίσιο της Σχολής, τα οποία οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

γ) επίσης παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στις ακαδημαϊκές μονάδες των Σχολών του ΕΜΠ.

Η απόκτηση ΔΜΣ ή και Διδακτορικού Διπλώματος δε συνεπάγεται την απόκτηση του βασικού Διπλώματος του ΕΜΠ.

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ, είναι τα ακόλουθα:

α) Η Σύγκλητος του ΕΜΠ

β) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της κάθε Σχολής

γ) Στα διατμηματικά, τα διιδρυματικά και τα κοινά Π.Μ.Σ, τις αρμοδιότητες της ΓΣ της Σχολής ασκεί η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ). Η ΕΠΣ συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Σχολών - Τμημάτων που εκλέγονται για διετή θητεία από τη ΓΣ κάθε Σχολής, κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο ΠΜΣ.

δ) Η Συντονιστική Επιτροπή

ε) Ο Διευθύντης του ΠΜΣ

H λειτουργία του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ρυθμίζεται από το νόμο 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α/21-07-2022), την απόφαση της Συγκλήτου για την επανίδρυση του ΔΠΜΣ σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των Συνεργαζόμενων Σχολών.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το νόμο, ρυθμίζεται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ). Με βάση τα πορίσματα των ετησίων απολογισμών και των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", με αποκλειστικώς ακαδημαϊκά κριτήρια και τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών αποφασίζει, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΜΠ, για όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα, με γνώμονα την προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου, της ποιότητας σπουδών και της γενικότερης λειτουργίας και ανάπτυξης του Προγράμματος.

Σύνθεση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ), για τη διετία 2022-2024

Βάση του Ειδικού Πρωτόκολλου συνεργασίας των επτά συνεργαζόμενων Σχολών, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» θα έχει διετή θητεία και θα αποτελείται από 9 μέλη των συνεργαζομένων Σχολών, τα οποία καθορίζονται από τη Συνέλευση κάθε Σχολής και προέρχονται κατ' αναλογία ως ακολούθως : 3 μέλη ΔΕΠ από την επισπεύδουσα Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ και 1 μέλος ΔΕΠ από κάθε μια εκ των 6 συνεργαζόμενων Σχολών.

Σύμφωνα με την από 02/12/2022 απόφαση της ΕΠΣ δεν συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ προέρχεται από την επισπεύδουσα Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, με διετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό. Ο Διευθυντής προεδρεύει της ΕΠΣ.

Για τη διετία 2022-2024, η ΕΠΣ συγκροτήθηκε σε σώμα την 02/12/2022, ως εξής :

ΜΕΛΗ ΕΠΣ

Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, Διευθύντρια ΔΠΜΣ & Πρόεδρος της ΕΠΣ

 Καθηγήτρια Α. Στρατηγέα, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -              Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ

Καθηγητής Β. Τσιχριντζής, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ - Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ

Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Κ. Κόλλια, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

 Καθηγητής Ι. Ψαρράς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών   ΕΜΠ

Καθηγητής Σ. Καρέλλας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ν. Μαμάσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 Αν. Καθηγήτρια Ε. Κωνσταντινίδου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Επίτιμα μέλη:
Ομ. Καθηγητής Α. Σιόλας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ

Ομ. Καθηγητής Κ. Καγκαράκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Ομ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 Τέως Διευθυντής Κ. Κουτσόπουλος, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ

Οργάνωση της Διδασκαλίας και Διεπιστημονικές - Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" προέρχονται κατά ποσοστό 80% από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των επτά Σχολών του ΕΜΠ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και τα οποία προσφέρουν έργο και στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Mαθήματα μπορούν επίσης να ανατίθενται, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ, σε μέλη ΔΕΠ άλλων Σχολών του ΕΜΠ, σε ομότιμους καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένους καθηγητές, ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με Διδακτορικό Δίπλωμα,  εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο του Προγράμματος.

H διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος ανατίθεται, με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, σε μέλη ΔΕΠ κατόπιν προτάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των αρμοδίων Τομέων των Σχολών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ. Με αποφάσεις της ΕΠΣ, για μαθήματα με δύο ή περισσότερους διδάσκοντες, ορίζονται έως δύο συντονίζοντα μέλη ΔΕΠ, τα οποία, σε συνεργασία με τους άλλους διδάσκοντες, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και βελτιώνουν συνεχώς τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες του αντίστοιχου μαθήματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΠΣ. Επίσης έχει τη δυνατότητα ν' αξιοποιήσει υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές συνεργαζόμενων Σχολών-Τμημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των ΔΠΜΣ, ανεξαρτήτως ενδεχόμενης πηγής χρηματοδότησής τους και με δυνατότητα αμοιβής. Η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αναγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Πέρα από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες στο πλαίσιο του ΕΜΠ, το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" αξιοποιεί και αναπτύσσει το αξιολογότατο δίκτυο συνεργασιών των διδασκόντων του με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση προβλημάτων του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης στη χώρα μας και το εξωτερικό, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή υλοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.

Οικονομικοί Πόροι και Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΜΠ ασκούν εθελοντικά και άμισθα τις διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος καλύπτεται από:

  1. την κρατική επιχορήγηση
  2. πόρους επιχειρησιακών στρατηγικών προγραμμάτων, ευρωπαϊκούς και άλλους συναφείς πόρους, χρηματοδότηση ή επιχορήγηση του ΕΜΠ από διάφορους φορείς, σύμφωνα με τα προγράμματα και την πολιτική του ΕΜΠ για την ενίσχυση των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΜΠ και μέσω της διαχείρισης από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΜΠ
  3. εδική χρηματοδότηση για μεταπτυχιακές σπουδές από το Υπουργείο Παιδείας
  4. δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες
  5. πόρους από κάθε άλλη πηγή, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική του Ιδρύματος

To κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο της 1ης κατεύθυνσης σπουδών "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" πραγματοποιείται κυρίως σε χώρους της συντονίζουσας Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, αλλά και των συνεργαζόμενων Σχολών. Η καθημερινή μελέτη και άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται στο εργαστήριο του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", το οποίο στεγάζεται στο Κτίριο ΒΕΗ, με αξιοποίηση των διαθεσίμων υποδομών (χώροι, εξοπλισμός, βιβλιογραφία, προσωπικό επιστημονικής και οργανωτικής υποστήριξης).

Το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο της 2ης κατεύθυνσης σπουδών "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών στο Μέτσοβο, όπου έχουν τη δυνατότητα δωρεάν διαμονής έως δέκα Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή.

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή διατίθεται στο Πρόγραμμα από τις συνεργαζόμενες στην οργάνωση του Προγράμματος Σχολές (κυρίως τη συντονίζουσα στο Πρόγραμμα Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ), το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) του ΕΜΠ για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών και τις κεντρικές σχετικές υπηρεσίες του ΕΜΠ (Κεντρική Βιβλιοθήκη, Κέντρο Δικτύων, Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.λπ.).

Ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η συνεχής βελτίωση του Προγράμματος και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και του εξοπλισμού του το διάστημα 1997 - 2003 υποστηρίχθηκαν από το ΕΜΠ και χρηματοδοτήθηκαν, μετά από την υποβολή και έγκριση σχετικών προτάσεων, από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) Ι και ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Πολιτική Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού                                                           .

Οι συνεργαζόμενες Σχολές στο ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» («Environment and Development»), ενθαρρύνουν την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού, με την έγκριση χορήγησης διαφόρων τύπων αδειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, στα Μέλη ΔΕΠ παρέχονται άδειες ως ακολούθως :

1. Για επιστημονικούς λόγους για το εσωτερικό ή το εξωτερικό (άρθρο 157 του ν. 4957/2022) (ένα έτος για κάθε έξι έτη συνεχούς υπηρεσίας ή έξι μήνες για κάθε τρία έτη συνεχούς υπηρεσίας). Η άδεια χορηγείται με απλές αποδοχές και στην περίπτωση που αφορά εξωτερικό οι αποδοχές προσαυξάνονται κατά 80% (μόνο εφόσον η συνεργασία στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνει αμοιβή). Η άδεια χορηγείται ύστερα από συμπλήρωση τριών ετών πραγματικής υπηρεσίας στο ΑΕΙ.

2. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού σε συνέδρια κ.λ.π. αποτελεί δικαίωμα του και δεν απαιτεί χορήγηση άδειας.

3. Απασχόληση σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, μέχρι τρία ακαδημαϊκά έτη (άρθρο 158 παρ. 5 του ν. 4957/2022)

4. Παράλληλη απασχόληση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 158 παρ. 3 του ν. 4957/2022).

Για το λοιπό Εκπαιδευτικό Προσωπικό χορηγούνται άδειες εκπαιδευτικές, για συνέδρια, σεμινάρια κλπ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ. 147/2009.

Επίσης, η συμμετοχή του ΕΜΠ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΕULIst και σε προγράμματα όπως το ERASMUS Staff Training, ERASMUS+, το ERASMUS INTERNATIONAL, το ERASMUS MUNDUS, το Δίκτυο της Ουτρέχτης, το European University Foundation (CAMPUS EUROPAE) και σε ακόμη περίπου 60 Διεθνείς Οργανισμούς, Δίκτυα και Ενώσεις, δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό να μεταβεί στην αλλοδαπή για έρευνα, διδασκαλία καθώς και για παρακολούθηση επιμορφώσεων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται και η ενημέρωσή του για τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, το ΕΜΠ, με πρωτοβουλίες των Σχολών του, έχει πραγματοποιήσει και υλοποιεί διιδρυματικές προγραμματικές συμφωνίες ακαδημαϊκών ανταλλαγών με πλήθος ΑΕΙ του εξωτερικού.

Σε σχέση με την ερευνητική υποστήριξη μελών του ΕΜΠ:

  • Μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας που έχει θεμοθετήσει, δίνει τη δυνατότητα στα Μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος να υποστηρίξουν την επιστημονική τους συγκρότηση και εξέλιξη,
  • Χορηγεί υποτροφίες για την προώθηση της έρευνας (σε ετήσια βάση) σε υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι αναπτύσσουν την έρευνά τους υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, Δημοσιοποιημένη Πολιτική Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού 4
  • Χρηματοδοτεί την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμου
  • Ενισχύει οικονομικά μέλη ΔΕΠ και φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες για συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια καθώς και σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς
  • Υποστηρίζει διαδικασίες Μεταφοράς Τεχνολογίας μέσω του ΕΛΚΕ Επιτροπής Ερευνών (σε συνεχή βάση) για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" περιλαμβάνει περισσότερους από χίλιους τίτλους βιβλίων, μελετών και CD - ROM σε θέματα Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, από τους οποίους εξακόσιοι στην ελληνική γλώσσα, καθώς και χάρτες και ψηφιακές δορυφορικές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος. Περισσότερα από εκατό από τα παραπάνω βιβλία και CD - ROM δωρίθηκαν στο Πρόγραμμα από μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και άλλους Καθηγητές του ΕΜΠ, μεταπτυχιακούς φοιτητές, δημόσιες υπηρεσίες και ερευνητικούς φορείς.

Πατήστε εδώ για να κάνετε αναζήτηση στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΕΜΠ (http://www.lib.ntua.gr)

Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου

Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ επιτυγχάνεται με τη συνεχή και συστηματική διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος:

α) με ερωτηματολόγια, τα οποία έχει εγκρίνει η Σύγκλητος του ΕΜΠ (2012) και στα οποία απαντούν οι διδάσκοντες και οι φοιτητές, η επεξεργασία των οποίων είναι ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΕΜΠ και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αποτελεί ευθύνη του Διευθυντή και της ΕΠΣ. Τα ερωτηματολόγια αφορούν κυρίως την ποιότητα και τα μέσα έρευνας της διδασκαλίας, τη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, τις διοικητικές υπηρεσίες και την υλικοτεχνική υποδομή. Προβλέπεται η σύνταξη ερωτηματολογίων των μελών ΔΕΠ ΕΜΠ.

β) με έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία συντάσσεται από την ΕΠΣ και περιέχει μια κριτική – αξιολογική ανάλυση της πορείας εφαρμογής των στόχων του προγράμματος, τα θετικά και τα αρνητικά σημεία που αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει το ΔΠΜΣ, να οργανωθούν καλύτερα οι υπό αξιολόγηση δραστηριότητες, να αναβαθμιστούν οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών και η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου. Η εσωτερική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη για την εξωτερική αξιολόγηση του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου του ΔΠΜΣ από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

γ) με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που συνίσταται στην κριτική – αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας προέρχονται από μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης περιλαμβάνει κυρίως τις αναλύσεις, διαπιστώσεις, συστάσεις και υποδείξεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου ή να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή του ΔΠΜΣ και οφείλει να στηρίζεται στην έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της ΓΣ του ΔΠΜΣ σχετικά, προκειμένου για την τελική δημόσια έκδοσής της.

Το Ίδρυμα αποφασίζει για το χρόνο διενέργειας της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

Το Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" έχει αξιολογηθεί, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ και τις σχετικές αποφάσεις της ΕΠΣ, από Επιτροπή αξιολογητών με σημαντική εμπειρία στο διεπιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος.


Την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος, με απόφαση του ΕΜΠ, αποτέλεσαν οι:
Καθηγητής Δ. Βλάχος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Επιτροπής
Professor M. Petrou, University of Surrey, UK 

Καθηγητής Ι. Μπαντέκας, ΕΜΠ 

Ι. Βουρνάς, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", συζήτησαν με το προσωπικό και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ τέθηκαν στη διάθεσή τους όλα τα αρχεία του Προγράμματος. Τα πορίσματα της Επιτροπής διατυπώθηκαν σε δύο εκθέσεις αξιολόγησης, το 2001 (για το διάστημα 1998-2000) και το 2003 (για το διάστημα 2001-2003).

 

Μπορείτε να διαβάσετε επίσης:

1η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ

Έφη Παπαλόη

Τηλ.: (0030) 210 772 2776

Fax: (0030) 210 772 2776

Email: envdev@mail.ntua.gr

Twitter: https://twitter.com/DevelopmentNtua

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ - Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αθηνά Δοντά

Τηλ.: (0030) 2107722781 

Fax: (0030) 2107722690

Email: adonta@central.ntua.gr

 

 Picture1

 

 

 

2η Κατεύθυνση Σπουδών

Διεύθυνση:
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Μάριος - Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ

Τηλ:  (0030) 265 602 9040

Fax: (0030) 265 602 9046

Email: envdev@mail.ntua.gr

info@mountains.ntua.gr